GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Sanatel B.V.
Weg door Jonkerbos 90,
6532SZ Nijmegen,
The Netherlands
0031 243597200
info@sanadome.nl
www.sanadome.nl
 

Artikel 1 Definities
Onder de navolgende begrippen wordt in deze algemene voorwaarden,in de aanbiedingen, de Overeenkomsten en alle overige rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan:

1.1 Diensten
De Diensten die Sanadome Nijmegen verleend, zijn in drie groepen onderverdeeld en zijn mogelijk los van elkaar of als gecombineerd arrangement te kopen, te weten: 

1. Horecadiensten: het verstrekken van spijzen, dranken en logies alsmede het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en terreinen; 

2. Wellnessdiensten: wellnessfaciliteiten, waaronder bronbaden, stoomkamer, mintkamer, zoutwaterbad, verhuur van handdoeken, badjassen en dergelijke;

3. Health & Beautydiensten: waaronder schoonheidsbehandelingen, gezondheidsbehandelingen, massages, Rasul-klei behandelingen, Hamam behandelingen en dergelijke.

1.2 Verlenen van Diensten
Het door Sanadome Nijmegen verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen en/of het ter beschikking stellen van wellnessfaciliteiten en/of het verlenen van Health & Beautydiensten, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

1.3 Klant
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die met Sanadome Nijmegen een Overeenkomst sluit.

1.4 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de Klant gesloten Overeenkomst één of meer Horecadienst(en), Wellnessdienst(en) en/of Health & Beautydienst(en) worden verleend en/of Producten worden geleverd. Waar in deze algemene voorwaarden van Gast of Klant wordt gesproken, wordt zowel Gast als Klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van bovengenoemde begrippen bedoeld kan zijn.

1.5 Arrangement
Een wisselende aanbieding van een combinatie van Horecadienst(en), Wellnessdienst(en) en/of Health & Beautydiensten, aangeboden door Sanadome Nijmegen.

1.6 Dienstverleningsovereenkomst
Iedere overeenkomst die met betrekking tot de door Sanadome Nijmegen te verlenen Horecadiensten, Wellnessdiensten en/of Health & Beautydiensten tot stand komt tussen Sanadome Nijmegen en de Klant, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Dienstverleningsovereenkomst. 

1.8 Annulering
De in schriftelijke vorm door de Klant aan Sanadome Nijmegen gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen Diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Sanadome Nijmegen aan de Klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen Diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

1.9 No-show
Het zonder Annulering niet gebruik maken door een Klant of Gast van een op grond van een Dienstverleningsovereenkomst door Sanadome Nijmegen te verlenen Dienst.

1.10 Reserveringswaarde
De totale omzetverwachting inclusief toeristenbelasting en BTW ter zake van een met de Klant gesloten Dienstverleningsovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen Sanadome Nijmegen geldende gemiddelden.

1.11 Producten
Alle producten, zoals bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - Health & Beauty producten, die door Sanadome Nijmegen zowel in haar shop(s) als op de site www.sanadome.nl te koop worden aangeboden.

1.12 Koopovereenkomst
Iedere overeenkomst die wordt gesloten tussen Sanadome Nijmegen en de Klant met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door Sanadome Nijmegen, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Koopovereenkomst. 

1.13 Overeenkomst
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over een Overeenkomst wordt zowel een Dienstverleningsovereenkomst als een Koopovereenkomst bedoeld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Sanadome Nijmegen gedane aanbiedingen, alle door Sanadome Nijmegen met de Klant te sluiten en gesloten Overeenkomsten, alle Diensten die door Sanadome Nijmegen aan de Gast worden verleend en alle overige rechtsbetrekkingen. 

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Klant en/of de Gast wordt door Sanadome Nijmegen uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien daarnaast toch nog andere voorwaarden of bedingen van toepassing zijn verklaard, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Sanadome Nijmegen.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Sanadome Nijmegen zijn bevestigd.

2.4 Zijn deze algemene voorwaarden eenmaal toepasselijk verklaard op een Overeenkomst dan wordt de laatst geldende versie van de algemene voorwaarden geacht op alle volgende Overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijke andere algemene voorwaarden zijn overeengekomen.

2.5 De artikelen 1 tot en met 10 van deze algemene voorwaarden hebben betrekking op zowel het verlenen van Diensten als op de verkoop en levering van Producten door Sanadome Nijmegen. De artikelen 11 tot en met 16 van deze algemene voorwaarden hebben enkel betrekking op het verlenen van Diensten door Sanadome Nijmegen, de artikelen 17 tot en met 20 van deze algemene voorwaarden hebben enkel betrekking op de verkoop en levering van Producten door Sanadome Nijmegen (zowel de verkoop van Producten in shop(s) als de verkoop van Producten via de site www.sanadome.nl) en artikel 21 van deze algemene voorwaarden heeft enkel en alleen betrekking op de verkoop en levering
van Producten via de site www.sanadome.nl.

Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten 
3.1 Alle door Sanadome Nijmegen gedane aanbiedingen ter zake van de totstandkoming van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud & zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt en kunnen steeds door Sanadome Nijmegen worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle door Sanadome Nijmegen verstrekte afbeeldingen, omschrijvingen, maat- en gewichtopgaven en overige inlichtingen zijn voor Sanadome Nijmegen niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de kwaliteit van de door Sanadome Nijmegen aangeboden Producten en Diensten. Sanadome Nijmegen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve afbeeldingen, foutieve omschrijvingen, 
foutieve maat– en gewichtopgaven en overige foutieve inlichtingen.

3.2 Alle aanbiedingen worden door Sanadome Nijmegen naar beste weten en
met de grootste zorg gedaan. Sanadome Nijmegen staat er evenwel niet voor in 
dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.

3.3 Overeenkomsten voor een Klant aangegaan door tussenpersonen (reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van de Klant, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Sanadome Nijmegen is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de Klant zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

3.4 Overeenkomsten komen eerst tot stand op het moment dat Sanadome Nijmegen de opdracht/reservering/bestelling van de Klant schriftelijk heeft bevestigd of indien door Sanadome Nijmegen uitvoering wordt gegeven aan de opdracht/reservering/bestelling van de Klant. 

3.5 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een Overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid van Sanadome Nijmegen
4.1 Sanadome Nijmegen is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van zaken of goederen, die in het gebouw zijn meegebracht door een Gast of Klant of schade aan voertuigen van de Gast of de Klant. Indien Sanadome Nijmegen goederen in ontvangst neemt, of indien goederen waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten zonder dat Sanadome Nijmegen hier een vergoeding voor in rekening brengt, is 
Sanadome Nijmegen evenmin aansprakelijk voor schade aan of in verband met die 
goederen op welke wijze dan ook ontstaan.

4.2 Sanadome Nijmegen is jegens de Klant en de Gast niet aansprakelijk 
voor enige schade, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door 
wie de schade is veroorzaakt. Onder het begrip ‘schade’ in de zin van dit 
artikel wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan, directe en indirecte 
schade als gevolg van het nuttigen door de Gast van door Sanadome 
Nijmegen bereidde of geserveerde levensmiddelen, directe en indirecte schade als 
gevolg van automatiseringsproblemen, directe en indirecte schade als gevolg van 
enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Sanadome Nijmegen houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat 
anderszins ter beschikking van Sanadome Nijmegen staat, directe en indirecte schade als gevolg van beschadiging of vermissing van in kleding- en/of waardelockers en/of hotelsafes opgeborgen, goederen en directe en indirecte schade als gevolg van een gebrekkig Product.

4.3 Meer in het bijzonder is Sanadome Nijmegen niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade daaronder begrepen. 

4.4 De in artikel 4 leden 1 tot en met 3 van deze algemene voorwaarden opgenomen 
uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg 
is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Sanadome Nijmegen.

4.5 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Sanadome Nijmegen steeds beperkt tot de volgende bedragen: 

1. de Reserveringswaarde (Diensten) respectievelijk de koopprijs (Producten) of, indien dat meer is;

2a. het door de verzekeraar van Sanadome Nijmegen aan Sanadome Nijmegen ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

2b. de terzake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

4.6 De Klant vrijwaart Sanadome Nijmegen voor aanspraken van Gasten en 
derden jegens Sanadome Nijmegen op grond van aansprakelijkheid als 
bedoeld in dit artikel. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid van de Gast en de Klant
5.1 De Klant en de Gast en degenen die de Gast vergezellen zijn hoofdelijk 
aansprakelijk jegens Sanadome Nijmegen voor alle schade die voor Sanadome Nijmegen en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de Huisregels is begrepen, begaan door de Klant en/of de Gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder 
zijn of die onder hun toezicht staan. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van Sanadome Nijmegen tevens als derden aangemerkt.

5.2 Het betreden van Sanadome Nijmegen en het gebruik van alle faciliteiten op het terrein van Sanadome Nijmegen is geheel voor eigen risico.

Artikel 6 Betaling
6.1 De Klant is de in de Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd aan 
Sanadome Nijmegen. De geldende prijzen zijn vermeld op de site www.sanadome.nl, op lijsten welke door Sanadome Nijmegen op een voor de Klant zichtbare plaats zijn aangebracht, dan wel op een lijst welke aan de Klant, of op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de Klant doorberekend. 

6.2 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake van Annulering 
of No-show, zijn door de Klant en/of de Gast verschuldigd op het moment dat ze 
aan hem worden gepresenteerd. Sanadome Nijmegen is te allen tijde gerechtigd om een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

6.3 Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan € 150,- een factuur wordt gezonden, is Sanadome Nijmegen gerechtigd om daarenboven € 15,- aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

6.4 Indien een factuur wordt gezonden, dient deze binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Sanadome Nijmegen te zijn voldaan.

6.5 Zolang de Gast en/of de Klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Sanadome Nijmegen heeft voldaan, is Sanadome Nijmegen gerechtigd om alle goederen welke door de Gast en/of de Klant in Sanadome Nijmegen zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de Gast en/of de Klant ten genoegen van Sanadome Nijmegen aan al zijn verplichtingen jegens Sanadome Nijmegen heeft voldaan. Naast een retentierecht komt 
Sanadome Nijmegen in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende 
goederen.

6.6 Indien en voor zover een tijdige betaling achterwege blijft, is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. 

6.7 De Klant is in geval van verzuim over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een hele maand gerekend. De Klant is in geval van verzuim voorts gehouden om de buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan Sanadome Nijmegen te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00.

6.8 Indien Sanadome Nijmegen goederen als bedoeld in artikel 6.5 onder zich heeft en de Klant en/of de Gast van wie Sanadome Nijmegen de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is met de betaling van het door hem verschuldigde bedrag, is Sanadome Nijmegen gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen 
eveneens ten laste van de Klant en Sanadome Nijmegen kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Sanadome Nijmegen resteert wordt aan de Klant uitgekeerd.

6.9 Iedere betaling door de Klant strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde rente 
en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering 
van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling 
door de Klant tot voldoening van het door hem aan Sanadome Nijmegen verschuldigde bedrag. 

Artikel 7 Overmacht
7.1 Als overmacht voor Sanadome Nijmegen, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Sanadome Nijmegen niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de Overeenkomst door Sanadome Nijmegen zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de Overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 

7.2 Onder zodanige omstandigheden worden onder meer verstaan brand, stakingen en
uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij Sanadome Nijmegen of haar toeleveranciers, maatregelen van enige overheidsinstantie en tekortkomingen van derden die door Sanadome Nijmegen worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

7.3 Indien Sanadome Nijmegen als gevolg van overmacht niet in staat is om aan enige verplichting uit de Overeenkomst te voldoen binnen 2 maanden nadat de overmachtsituatie is ingetreden, is zij gehouden de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval voor een van beide partijen een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Sanadome Nijmegen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen. 

Artikel 8 Overige bepalingen
8.1 In het gebouw en zijn aanhorigheden van Sanadome Nijmegen verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de Gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij de hotelreceptie van Sanadome Nijmegen te worden ingeleverd.

8.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij Sanadome Nijmegen heeft gemeld, verkrijgt Sanadome Nijmegen de eigendom.

8.3 Indien Sanadome Nijmegen door de Gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de Gast. Sanadome Nijmegen is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 9 Toepasselijk recht
9.1 Op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

9.2 Alle geschillen van welke aard dan ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank te Arnhem, onverminderd de bevoegdheid van Sanadome Nijmegen om de Klant en/of de Gast te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

9.3 Alle vorderingen van de Klant en de Gast verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

Artikel 10 Wijziging van de algemene voorwaarden
Sanadome Nijmegen is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Sanadome Nijmegen zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de Klant en de Gast ter hand stellen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Klant en de Gast in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

VERLENEN VAN DIENSTEN

Artikel 11 Algemene rechten en verplichtingen van Sanadome Nijmegen

11.1 Sanadome Nijmegen kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een Dienstverleningsovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 q Wetboek van Strafrecht (discriminatie).

11.2 Sanadome Nijmegen is gerechtigd om het verlenen van een overeengekomen Dienst achterwege te laten, dan wel op ieder moment te staken, indien de Klant een of meer verplichtingen uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst niet nakomt dan wel de Gast de Huisregels van Sanadome Nijmegen overtreedt dan wel de Gast zich zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Sanadome Nijmegen en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord, zonder dat de Klant of de Gast recht heeft op restitutie van het door hem 
betaalde bedrag en zonder dat de Klant of Gast recht heeft enige vorm van schadevergoeding. Sanadome Nijmegen kan ondermeer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, het gedrag en de persoonlijke hygiëne van de Gast. De Gast dient op eerste verzoek van Sanadome Nijmegen na betaling het bedrijf te verlaten.

11.3 Sanadome Nijmegen is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de Dienstverleningsovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen Diensten te verlenen. 

11.4 De in artikel 11.3 genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van Sanadome Nijmegen als bedoeld in artikel 7 van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden;

b. indien de Gast zonder bericht niet of meer dan 15 minuten te laat verschijnt dan het overeengekomen tijdstip. In dat geval is de Gast verplicht de Reserveringswaarde 
van de overeengekomen Dienst te betalen;

c. indien enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of 
niet behoorlijk wordt nagekomen.

11.5 In geval van Health & Beautydiensten heeft te gelden dat als de Gast meer 
dan 5 minuten te laat verschijnt, Sanadome Nijmegen gerechtigd is om de 
verloren tijd in te korten op de behandeling van de Gast, terwijl de Gast alsdan 
toch verplicht is om de gehele Reserveringswaarde van de overeengekomen Health & 
Beautydiensten te betalen.

11.6 Sanadome Nijmegen is niet gehouden enig goed van de Gast in 
ontvangst of bewaring te nemen. Hiervoor zijn kleedlockers en waardelockers 
aanwezig in de kleedruimte en het Thermenlandschap, die sluiten door middel van 
een sleutel die gedragen kan worden middels een pols- of enkelbandje. Tevens 
beschikt elke hotelkamer over een hotelsafe die door middel van een door de Gast 
in te geven pincode gebruikt kan worden. De Gast is zelf verantwoordelijk voor 
de gebruikte locker en eventueel bijbehorende sleutel.11.7 Sanadome Nijmegen is nimmer verplicht enig huisdier van de Gast toe 
te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

11.8 Sanadome Nijmegen zal de Dienstverleningsovereenkomsten naar beste 
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
Indien de Klant niet tevreden is over 

een (deel van de) geleverde Dienst, dient de Klant dat terstond te melden aan 
Sanadome Nijmegen. De Klant dient daarbij een duidelijke omschrijving te 
geven van de klacht (datum, tijd, omschrijving van de klacht e.d.) en 
Sanadome Nijmegen een gezien de klacht redelijke termijn te geven om de 
overeengekomen Dienst alsnog naar behoren te verrichten. Is de klacht over de 
verleende Dienst niet binnen de in dit artikel gestelde termijn aan 
Sanadome Nijmegen gemeld, dan vervalt elke aanspraak ter zake.


Artikel 12 Bijzondere verplichtingen van 
Sanadome Nijmegen


12.1 De hotelkamer dient, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen, ter beschikking van de gast te zijn van 14.00 uur op de dag van 
aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek.

12.2 Teneinde de orde en rust binnen Sanadome Nijmegen en een goede 
kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, heeft Sanadome Nijmegen 
Huisregels opgesteld. Deze Huisregels zijn geplaatst op de website van 
Sanadome Nijmegen en opvraagbaar bij de hotelreceptie van Sanadome 
Nijmegen. De Klant en de Gast alsmede degenen die hen vergezellen, zijn gehouden 
de Huisregels na te leven. 

12.3 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is 
Sanadome Nijmegen gerechtigd om de hotelreservering als vervallen te beschouwen 
wanneer de Gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij haar 
heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze algemene 
voorwaarden. 

12.4 Tenzij dit onbillijk is, is Sanadome Nijmegen gerechtigd om van de 
Klant en/of de Gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere 
accommodatie en/of een andere ruimte dan volgens de Dienstverleningsovereenkomst 
ter beschikking gesteld zou moeten worden. Voor het geval dit onbillijk is, 
heeft de Gast en/of de Klant het recht om met onmiddellijke ingang de 
Dienstverleningsovereenkomst waarop voormelde wens van Sanadome Nijmegen 
betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van 
andere Overeenkomsten, zonder dat Sanadome Nijmegen tot enige 
schadevergoeding gehouden is.

Artikel 13 Reserveringen

13.1 Indien de Klant gebruik wenst te maken van een arrangement of een 
behandeling, dient dit voortijdig schriftelijk of telefonisch gereserveerd te 
worden. Een reservering is pas definitief nadat de Klant de reservering 
schriftelijk heeft bevestigd.13.2 Voor de gereserveerde Dienst kan, zulks ter beoordeling van 
Sanadome Nijmegen, een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling aan 
Sanadome Nijmegen verlangd worden. Deze vooruitbetaling dient uiterlijk 1 maand 
voor de gereserveerde Dienst plaats te vinden of terstond, indien de 
gereserveerde Dienst plaatsvindt binnen een termijn korter dan 1 maand.

Artikel 14 Annulering door de Klant

14.1 Wanneer de Klant een reservering annuleert, dan is hij verplicht de in dit 
artikel van deze algemene voorwaarden genoemde bedragen te betalen. Iedere 
Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge 
Annulering kan de Klant geen rechten ontlenen.

14.2 In de situatie dat de Gast helemaal niet verschijnt op het gereserveerde 
tijdstip (no-show) is de Klant in alle gevallen verplicht de Reserveringswaarde 
van de overeengekomen Dienst te betalen.

14.3 Bedragen die door Sanadome Nijmegen aan derden ten gevolge van een 
Annulering door de Klant reeds verschuldigd is geworden, dienen door de Klant te 
allen tijde volledig aan Sanadome Nijmegen te worden vergoed.

14.4 Annulering van Dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot door 
Sanadome Nijmegen te verlenen Wellnessdiensten en/of Health & 
Beautydiensten:

a. Bij een Annulering 24 uur of minder voor het ingangstijdstip van de door de 
Klant gereserveerde Dienst dient de Klant 100% van de Reserveringswaarde te 
betalen aan Sanadome Nijmegen.

b. Bij een Annulering meer dan 24 uur voor het ingangstijdstip van de door de 
Klant gereserveerde Dienst dient de Klant 75 % van de Reserveringswaarde te 
betalen aan Sanadome Nijmegen.

c. Bij een Annulering 48 uur of meer voor het ingangstijdstip van de door de 
Klant gereserveerde Dienst dient de Klant 50% van de Reserveringswaarde te 
betalen aan Sanadome Nijmegen.

d. Indien de Annulering wordt gedaan 72 uur of meer voor het ingangstijdstip van 
de gereserveerde Dienst is de Klant niet gehouden enig bedrag te betalen aan 
Sanadome Nijmegen. De eventueel vooruitbetaalde kosten worden volledig 
teruggestort onder aftrek van administratiekosten onverminderd het in artikel 
14.3 bepaalde.

14.5 Annulering van Dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot door 
Sanadome Nijmegen te verlenen Horecadiensten of meerdaagse arrangementen

a. Bij een Annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum van de door de Klant 
gereserveerde Dienst dient de Klant 100% van de Reserveringswaarde te betalen 
aan Sanadome Nijmegen.

b. Bij een Annulering meer dan 24 uur voor de ingangdatum van de door de Klant 
gereserveerde Dienst dient de Klant 75 % van de Reserveringswaarde te betalen 
aan Sanadome Nijmegen.

c. Bij een Annulering 72 uur of meer voor de ingangsdatum van de door de Klant 
gereserveerde Dienst dient de Klant 50% van de Reserveringswaarde te betalen aan 
Sanadome Nijmegen.

d. Bij een Annulering 7 dagen of meer voor de ingangsdatum van de door de Klant 
gereserveerde Dienst dient de Klant 25% van de Reserveringswaarde te betalen aan 
Sanadome Nijmegen.

e. Bij een Annulering 14 dagen of meer voor de ingangsdatum van de door de Klant 
gereserveerde Dienst dient de Klant 10% van de Reserveringswaarde te betalen aan 
Sanadome Nijmegen.

f. Indien de Annulering wordt gedaan 1 maand of meer voor de ingangsdatum van de 
gereserveerde Dienst is de Klant niet gehouden enig bedrag te betalen aan 
Sanadome Nijmegen. De eventueel vooruitbetaalde kosten worden volledig 
teruggestort onder aftrek van administratiekosten onverminderd het in artikel 
7.3 bepaalde.

14.6 Klanten kunnen het annuleringsrisico verzekeren bij Sanadome 
Nijmegen door middel van deelname in het annuleringsfonds van Sanadome 
Nijmegen. De Klant dient bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan te geven 
gebruik te willen maken van het annuleringsfonds en akkoord te zijn met de 
kosten van deelname aan het annuleringsfonds van Sanadome Nijmegen.

14.7 Dekking annuleringsfonds

Door de Klant zelf aangegane overeenkomsten met andere bedrijven (derden), 
bijvoorbeeld geboekte vliegtickets, treinkaartjes, bootreizen e.d., buiten de 
betreffende boeking via Sanadome Nijmegen, vallen niet onder de dekking 
van het annuleringsfonds en komen dus niet voor vergoeding in aanmerking in 
geval van Annulering van de boeking door de accommodatie of de Klant. Uitkering 
wordt gedaan voor annuleringskosten van de betreffende 
Dienstverleningsovereenkomst als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd 
in onderstaande punten

a. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde;

b. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de 
1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde;

c. een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem 
inwonend kind onverwacht kan ondergaan;

d. definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een 
echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het 
huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd 
samenlevingscontract;

e. werkloosheid van verzekerde na een vast dienstverband, als gevolg van een 
onvrijwillig ontslag. 

14.8 Indien de premie voor de annuleringsverzekering niet tijdig is betaald, 
wordt er ingeval van een van de in artikel 14.7 genoemde situaties geen 
uitkering gedaan.

Artikel 15 Annulering door Sanadome Nijmegen

15.1 Sanadome Nijmegen is te allen tijde bevoegd om een 
Dienstverleningsovereenkomst te annuleren zonder dat de Klant recht heeft op 
vergoeding van enige schade. 

15.2 Is de reden van Annulering gelegen in een omstandigheid die voor rekening 
en risico van Sanadome Nijmegen komt (zoals bijvoorbeeld dubbelboekingen 
en/of onvoldoende capaciteit) en heeft de Klant op het moment van Annulering een 
waarborgsom betaald of een vooruitbetaling gedaan, dan zal het bedrag van de 
waarborgsom respectievelijk vooruitbetaling binnen 7 dagen na de Annulering door 
Sanadome Nijmegen aan de Klant worden terugbetaald.

Artikel 16 Waarborgsom en tussentijdse betaling

16.1 Sanadome Nijmegen kan te allen tijde van de Klant verlangen dat 
deze onder Sanadome Nijmegen deponeert of doet deponeren een waarborgsom 
ter hoogte van maximaal de Reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte 
tussentijdse betalingen. 

16.2 Sanadome Nijmegen kan te allen tijde tussentijds betaling verlangen 
van inmiddels verleende Diensten.

16.3 Sanadome Nijmegen mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande 
bepalingen gedeponeerde bedragen ter zake van al datgene wat de Klant uit welke 
hoofde ook aan haar verschuldigd is. Het overschot dient door Sanadome 
Nijmegen onverwijld aan de Klant te worden terugbetaald.

VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

Artikel 17 Levering en risico-overgang

17.1 De door Sanadome Nijmegen opgegeven leveringstermijnen zijn 
indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige 
levering dient Sanadome Nijmegen uiterlijk binnen twee werkdagen 
schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Klant. De Klant zal 
Sanadome Nijmegen in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan 
haar verplichtingen te voldoen. 

17.2 In geval de Producten niet door Klant in ontvangst worden genomen, is 
Sanadome Nijmegen gerechtigd de betreffende Producten volledig voor 
rekening en risico van Klant op te slaan.

17.3 Op het moment dat de Klant de Producten in ontvangst neemt, gaat het risico 
van beschadiging en/of vermissing van de Producten op de Klant over. 

Artikel 18 Inspecties en reclames

18.1 De Klant is verplicht de Producten terstond na levering op eventuele 
tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen 
en/of beschadigingen moeten door de Klant binnen twee werkdagen na levering 
schriftelijk aan Sanadome Nijmegen ter kennis worden gebracht, bij 
gebreke waarvan Sanadome Nijmegen gerechtigd is om reclames 
dienaangaande niet in behandeling te nemen. 

18.2 De Klant kan in ieder geval geen aanspraken meer geldend maken indien de 
kennisgeving aan Sanadome Nijmegen later plaatsvindt dan twee werkdagen 
na het moment waarop de Klant de eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen 
redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

18.3 Retournering van de Producten aan Sanadome Nijmegen kan slechts 
plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanadome 
Nijmegen. In geval van retournering dienen de Producten zich in de 
oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden. De kosten voor 
retournering komen voor rekening van de Klant. 

18.4 Indien de reclame door Sanadome Nijmegen gegrond wordt geacht, 
heeft Sanadome Nijmegen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te 
zijn, de keus hetzij de betreffende Producten te vervangen, hetzij voor de 
Producten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde.

18.5 De aanwezigheid van een tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in 
dit artikel geeft de Klant niet het recht om de betalingsverplichtingen op te 
schorten.

Artikel 19 Garanties

19.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Sanadome 
Nijmegen geen andere eigenschappen dan die zijn opgenomen in de door haar 
gehanteerde beschrijvingen en specificaties. 

19.2 De garantie geldt niet dan wel vervalt indien:

a. het gaat om in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden geringe 
verschillen in kwaliteit, maten, afwerking of kleur;

b. de Klant niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 18 van deze algemene 
voorwaarden;

c. de Klant de instructies en voorschriften van Sanadome Nijmegen inzake 
de wijze van opslag en gebruik van de Producten niet strikt in acht heeft 
genomen;

d. de Klant niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de 
Koopovereenkomst heeft voldaan.

19.3 Indien Sanadome Nijmegen Producten aan de Klant levert welke 
Sanadome Nijmegen van haar toeleveranciers verkregen heeft, is 
Sanadome Nijmegen nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten 
opzichte van de Klant gehouden dan waarop Sanadome Nijmegen ten opzichte 
van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

Artikel 20 Intellectuele- en industriële eigendom 

Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede 
auteursrechten blijven bij Sanadome Nijmegen berusten. 

Artikel 21 Bijzondere bepalingen voor Producten die via 
de site www.sanadome.nl worden verkocht
</font>

21.1 Alle op de site www.sanadome.nl genoemde prijzen zijn exclusief 
verzendkosten. De verzendkosten staan vermeld op de site www.sanadome.nl.

21.2 De levering van de Producten vindt plaats op het door de Klant opgegeven 
adres.

21.3 Sanadome Nijmegen zal de door de Klant bestelde Producten met 
bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop 
de Klant zijn bestelling heeft gedaan, leveren. 

21.4 Indien levering van de door de Klant bestelde Producten niet mogelijk is 
omdat het Product niet beschikbaar is, zal de Klant daarvan zo spoedig mogelijk 
door Sanadome Nijmegen op de hoogte worden gesteld. Binnen dertig dagen 
na deze kennisgeving zal Sanadome Nijmegen het door de Klant betaalde 
aan de Klant terug betalen.

21.5 De Klant is bevoegd om een Koopovereenkomst binnen zeven werkdagen na 
ontvangst van de Producten zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn 
gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens de Klant. Tijdens 
deze termijn dient de Klant als een goed huisvader voor het Product en de 
verpakking te zorgen. De Klant mag het Product slechts in die mate uitpakken of 
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product 
wenst te behouden. De Klant dient schriftelijk aan Sanadome Nijmegen te 
melden dat hij de Koopovereenkomst wil ontbinden en dient de Producten in de 
oorspronkelijke staat en in de originele verpakking aan Sanadome 
Nijmegen te retourneren conform de door Sanadome Nijmegen verstrekte 
instructies. De kosten voor retournering komen voor rekening van de Klant. 
Binnen dertig dagen na retournering van de Producten zal Sanadome 
Nijmegen het door de Klant betaalde aan de Klant terug betalen.